KİRALAMA SÖZLEŞMESİ

Hocaoğlu Rent A Car | Genel Kiralama Bilgileri

KİRA SÖZLEŞMESİ VE GENEL SATIŞ KOŞULLARI
Hocaoğlu Araç Kiralama Hizmetleri Volkan Hocaoğlu

Genel Satış Sözleşmesi ve Koşulları

İş bu sözleşme ile kiralayan (Hocaoğlu Araç Kiralama Hizmetleri Volkan Hocaoğlu ) kira sözleşmesinde tanımlanan vasıtayı ( bu sözleşmede “vasıta” olarak belirtilecektir) sözleşmede adı ve adresi geçen kiracıya kiralamıştır. Kiracı, vasıtayı bu sözleşmede belirtilen koşullara uygun olarak kullanmayı, (kiralama süresi, dönüş istasyonu vs.) kira ücretini ödemeyi ve genel satış koşullarını kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder. Sözleşmeyi imzalamakla kiracı şahsına ait, şahsından kaynaklanan tüm yükümlülükleri kabul etmiş olur. Kiracının sözleşme üzerinde beyan ettiği adrese yapılan tüm bildirimler geçerli sayılacaktır.

1. Kiracı, vasıtayı stepnesini, tüm lastikleri, vasıtaya ait belgeleri, aksesuar ve techizatı ile birlikte teslim aldığı gibi, vasıtanın kiralandığı şehirde veya sözleşmede belirtilen başka bir yerdeki istasyona belirtilen gün iade ve teslim edecektir. Bütün uzatmalar için kiralayana başvuracak ve kiralayanın onayını alacaktır. Onay olmaksızın yapılan uzatmalarda Kiracı’nın aracı hukuka aykırı olarak yediinde bulundurduğu taraflarca kabul edilmiştir. Kiracı, kiralanan araç için yol bulma cihazı ( navigasyon), bebek koltuğu, kar zinciri vb. ilave hizmetler talep ettiği takdirde ilave ücretini ödemek zorundadır.

2. Kiracı, söz konusu vasıtayı hem mekanik, hem de kaporta açısından sağlam ve iyi durumda teslim aldığını, vasıtada hiçbir hasar ya da kaza izi bulunmadığını kabul eder. (Kira sözleşmesi ve araç teslim formunda belirtilenler dışında).Kiracı sağlam ve iyi durumda teslim aldığı araçta, kullanım hatası nedeni ile ve/veya dikkatsizlik, tedbirsizlik nedeni ile oluşan ve trafik sigortası kuralları kapsamında sigorta firmalarından talep ve tahsil edilemeyen her türlü mekanik, elektrik ve sair 3. kişilerin talepleri de dahil olmak üzere tüm zarar ve ziyanları, cezaları ilk talepte ödemeyi kabul ve taahhüt eder. (Örneğin, hatalı vites değiştirilmesi nedeniyle şanzıman arızaları, uyarı ışığı yandığı halde aracın kullanılmaya devam edilmesi,aracın altının vurulması suretiyle ortaya çıkan hasarlar, lastik, jant ve teker tası gibi aksamlara zarar verilmesi, alkollü araç kullanma, kalitesiz yakıt kullanımı sonucu meydana gelebilecek hasarlar vb.) Kiracıya verilen araçta herhangi bir surette hasar meydana gelmesi halinde, sürücüden 20 EURO karşılığı hasar takip bedeli alınacaktır.

3. Kiracı tarafından kullanılan ve yukarıda belirtilen vasıta, trafik sigortası şartları ile korunmuştur. Kiracı, kendisi, 3. şahıslar ve kiralanan aracın, hasar ve zarar muafiyeti sağlamak için, kira sözleşmesinin imza anında kendisine sunulan Hırsızlık (TP), Hasar (CDW), İhtiyari, Mali Mesuliyet(İMM) ve Ferdi Kaza Güvenceleri (PAI) ile koruma sağlama istediği taktirde, bunlara ait teminat prim bedellerini ayrıca ve ek olarak peşinen ödemek suretiyle istifade etme hakkına haizdir. Aksi takdirde her türlü idari, cezai ve hukuki(tazminatlar, cezalar, hasar vs.) sorumluluk münhasıran Kiracı’ya ait olacaktır. Ancak kiracı vasıtanın ya da karoserinin üst kısımlarında olan darbeler sonucu (köprü, balkon, dal yada her nesne tarafından oluşan) meydana gelen hasar bedellerini, trafik sigortası ve hasar güvencelerini kabul etmiş olsa dahi, ödemekle yükümlüdür. Kiracı hasar muafiyet güvencesi (Hırsızlık, Hasar, İhtiyari Mali Mesuliyet güvenceleri ve Ferdi Kaza Sigortası) kabul etmiş olmasına rağmen aşağıda belirtilen koşullarda vasıtanın zarar görmesi durumunda hasar sorumluluğunu ve buna ilişkin giderleri itiraz etmeksizin karşılamayı kabul eder.

a) Kaza anında akollü ve/veya uyuşturucu etkisi altında ise,
b) Yasal hız sınırının aşıldığı durumlarda ( Kaza tespit raporunda kazanın hız nedeniyle meydana geldiğinin belirtilmesi),
c) Trafik kaza zaptının düzenlenmediği ve alkol raporunun alınmadığı durumlarda, kasıtlı kazalarda,
d) Vasıtanın, trafik yasalarına aykırı kullanılması halinde,
e) Kiracı ve kira sözleşmesinde ek sürücü olarak belirlenen sürücü/sürücüler dışındakilerin aracı kullanması neticesinde meydana gelen kaza ve/veya hasarlarda,
f) Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği kasko poliçeleri genel şartları gereğince kasko bedelinin ödenmediği hallerde ve/veya sigorta şirketlerinin herhangi bir nedenle ödeme yapmadığı hallerde,
g) Aracı hasarlı bir şekilde kullanmaya devam etmesi sonucunda hasarın büyümesi ya da başka hasarlar meydana gelmesi durumunda

4. Vasıta, aşağıda açıklanan şekillerde kullanılmayacaktır:

a) Açık veya gizli bir gelir karşılığında yolcu veya mal taşınmasında,
b) Herhangi bir vasıta yada treyleri itmekte veya çekmekte,
c) Gümrük mevzuatına ve diğer kanunlara aykırı maddelerin taşınmasında veya gayri kanuni işlerde,
d) Alkol veya uyuşturucu madde almış bir kişi veya ek sürücü olarak belirtilmeyen sürücü tarafından,
e) Motorlu sporlarda( yarış, sürat taini, ralli, sağlamlık ve hız denemeleri dahil)
f) Vasıtaya zarar verecek şekilde ve yükleme haddini aşacak yük/eşya taşınmasında.
g) Araçların marka ve modelini dikkate alarak kiralama amacına uygun olmayan şekilde yer ve şartlarda.( arazi, dağlık arazi, kum, bataklık, dere yatağı vs.) ve amaçları dışında teknik yapılarına ve tahammül güçlerine uygun olamayan yer ve yollarda, kısaca olağan dışı ve trafik koşullarına uygun olmayan yol şartlarında.

5. Vasıta kullanımı:

a) Vasıta, en az 3 yıllık geçerli sürücü belgesine sahip kiracı veya sözleşmede belirtilen ek sürücü tarafından kullanılacaktır.
b) Sürücü, Genel Kiralama Bilgileri ve Koşullarında belirtilen 22 yaş sınırını geçmiş olmalıdır.
c) Vasıta, kiracı tarafından kira başlangıcında sözleşme üzerine isim/isimleri kaydettiren,
a) ve (b) maddelerinde tanımlanan sürücü ile ilgili koşullara uyan şahıslar ( ek sürücü/sürücüler) tarafından da kullanılabilir.
d) Kiracı, kiralanan vasıtayı kullanma yetkisi tanıdığı kişinin, bu sözleşmenin tüm koşullarına uymasını tamamen sağlamakla yükümlüdür. Aksi halde doğabilecek tüm sonuçlarından tamamen kiracı sorumludur.

6. Kiracı, kiralayanın isteği üzerine aşağıda belirtilenleri, kiralayana

a) Yürürlükte olan fiyat listesine göre kiralanan gün sayısı üzerinden hesaplanan kiralama bedelini,
b) Kiracı, imzasını atarak kabul ettiği seçenekli maddelerin Hasar Sorumluluk Güvencesi ( CDW), Araç Hırsızlık Güvencesi (TP), İhtiyari Mali Mesuliyet (İMM), Ferdi Kaza Sigortası ( PAI) bedellerini, kiralama sonunda ortaya çıkabilecek tek yön ücretini ve kanunen uygulanan vergileri, vasıtayı dolu depoyla teslim aldığından kiralama sonunda dolu depoyla teslim etmemesi durumda eksik kalan akaryakıt bedelinin % 30 u oranında hizmet bedeliyle birlikte belirtilen akaryakıt tutarlarını, Otoyol kullanmak suretiyle oluşabilecek geçiş bedellerini % 20 oranında hizmet bedeliyle birlikte, HGS ya da OGS tutarlarını,
c) Kiracı, kaza yaparsa Hasar Sorumluluk Güvencesini ( CDW) kabul etmediği takdirde sorumlu olduğu miktarı, ödemekle yükümlüdür.
d) Ancak kaza durumunda, kiracıya alkol, uyuşturucu yada başka bir nedenden dolayı ( Genel trafik kaidelerine uyulmaması) ceza verilmişse, Hasar Sorumluluk Güvencesi (CDW) kabul edilmiş dahi olsa, kiraya veren, kiracından kazadan dolayı oluşan hasarların tamir bedellerini, kazadan dolayı meydana gelen tüm masrafları tazminatıyla birlikte isteme hakkını kazanır. Kiralama başlangıcında, kiralayanın uygun göreceği tutara karşılık bir ön provizyon, kiracının kredi kartından bloke edilir. Kiracı ön provizyon ile yapılan kira bedeli, hasar, zarar bedeli tahsilatlarına itiraz etmeyeceğini peşinen kabul eder.
e) Kiracının kirası altındaki oto çalınırsa, Araç Hırsızlık Güvencesini( TP) kabuletmediği takdirde, aracın veya donanımın bedelini güncel satın alma maliyetlerine göre ödemekle yükümlüdür.
f) Araç çalınmalarında genel kasko kuralları geçerli olup, aşırma benzeri sigorta firmalarının hırsızlık olarak nitelendirmediği, kasko kapsamına dahil edilmeyenve sigorta şirketlerinin ödeme yapmadığı durumlarda, kiracı araç bedelini ve diğerzararları ödemeyi peşinen kabul eder.
g) Kiralayan, araç içerisinden çalınan veya aşırılan eşyaların tazmininden sorumlu tutulamaz.

h) Kiracı, 3. Şahıslara verilen Zorunlu Trafik Sigortası kapsamı dışında kalan hasar bedellerini ödemekle yükümlüdür. Ancak kiracı, iş bu kira sözleşmesinde belirtilen İhtiyari Mali Mesuliyet (İMM) güvence bedeli primi ödemesi halinde söz konusu hasar bedelinden ( Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği sigorta genel şartları dahilinde ) İMM poliçesinde kiralanan araç için belirtilen bedel kadar muaftır.

i) Kiracı kira sözleşmesi anında prim bedelini ödediği Ferdi Kaza Sigortası kapsamındaki bedel tutarınca muaftır. Bu miktarı aşan kısımlardan kiracı münhasıran sorumludur.

j) Kiracı mini sigortanın kabul edilmediği durumlarda, diğer sigortaları almış olsa bile her bir hasarda 1.000,00TL+KDV muafiyet bedelini ayrıca ödemekle yükümlüdür.

7. Kiracı ve diğer yetkili sürücüler (Ek sürücü) kira süresi içerisinde kaza olması durumunda kiralayanın sigorta şirketinin çıkarlarını korumak için aşağıdaki önlemleri yerine getirmek zorundadır.

a) İlgili kişilerin ve tanıdıkların isim ve adreslerini almak.
b) Çift taraflı kazalarda tarafın/ tarafların ehliyet, ruhsat ve trafik sigorta poliçelerinin
fotokopisini, fotokopinin mümkün olmadığı durumlarda bilgilerini (Ehliyet no,verildiği il, trafik sigorta poliçe numaralarını ve sigorta şirketinin ismi vs.)
c) Sorumluluğu veya suçu kabullenmemek.
d) Yeterli güvenlik önlemlerini almadan vasıtayı terk etmemek,
e) Maddi ölümlü ve cismani zararla sonuçlanan bir kaza vukuunda durumu derhal en yakın polis görevlilerine veya ilgili mercilere bildirmek,
f) Kaza bildirimini ve ilgili tutanak ve raporları en geç 24 saat içerisinde kiralayan ofisine ulaştırmak.
g) Kaza raporunu gerekli kolluk kuvvetlerine düzenlettirmek, kaza yerinin ve kazaya karışan araçların plakalarının da görüleceği üzere resimlerini almak,

8. Kiralayan, kiralama ile ilgili sonradan çıkabilecek bedeller de dahil olmak üzere ( Trafik cezası, Kaçak OGS geçişi, kiralamanın uzaması, hasar bedeli v.s.) kiralama ile ilgili harcamaların aşağıda belirtilen kredi kartından çekilmesine muvafakat ve kabul eder.

Kart No : .../..../..../..../..../..../..../..../..../..../..../..../.…/.…/.…/….

Geçerlilik Tarihi : …./…../…….

CV : …./…../.…

9. Kiralayan, hiçbir şekilde kiracı tarafından vasıtada taşınan yada bırakılan herhangi bir malın kaybından yada hasar görmesinden sorumlu tutulamaz.

10. Vasıtanın kiracı tarafından kullanılmadığı zamanlarda kiracı olası kaza yada hırsızlıkları önlemek için gerekli tedbirleri almak ve vasıtanın kapılarını kilitlemekle yükümlüdür. Vasıtanın çalınması halinde kiracı, vasıtanın ruhsatını ve anahtarlarını iade ederek gerekli önlemleri aldığını ve ilgili emniyet makamlarına haber verdiğini kanıtlandığı taktirde sorumluluktan kurtulacak ve Hırsızlık Güvencesinden (TP) yararlanacaktır.

11. 3. Şahıslara ve araç içerisindeki yolculara verilen maddi zararlar, tedavi giderleri, aracın zorunlu trafik sigortası limitleriyle sınırlı olup, manevi zararlar dahil meydana gelebilecek tüm sorumluluk ve yükümlülükler kiracıya aittir.

12. Kiralayan, vasıtanın üretimini yapmadığından, vasıtanın veya yedek parçaların mekanik yada imalat hatası sonucunda meydana gelebilecek kayıplarda hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

13. Kiracı mal ve yolcu taşıdığı taktirde, taşınan mala veya yolcuya gelebilecek hasarlardan kiralayan sorumlu tutulamaz. Sorumluluk münhasıran kiracıya ve/veya sürücüsüne aittir.

14. Kiracı, karayolları yönetmeliği ve yürürlükteki kanunlara uymak zorundadır. Vasıtanın sürücüsü olarak bu yükümlülüklerden habersiz olduğunu iddia edemez. Kiracı, karayolları yönetmeliğine aykırı davranışlar sonucu ortaya çıkan cezai masraflardan sorumludur. Kiralama süresince ilgili araca kesilen ve kiracı tarafından ödenmeyen trafik cezalarını, ceza tutarı kiralayana ulaştığı tarihte, yasal süresi içinde kiralayan ödeyecek ve 10 EURO hizmet bedeli eklenerek kiracıdan tahsil edilecektir. Kiracının aracı kiralama süresi içerisinde plakaya kesilmiş olan her türlü trafik cezası, kaçak otoyol/köprü geçişleri, kiracının belirtmiş olduğu kredi kartından tahsil edilir, Kiracı bu ödemelere itiraz etmeyeceğini peşinen kabul eder.

15. Kiracının bu sözleşmenin herhangi bir maddesine uymaması, özellikle vasıtayı kararlaştırılan tarihte teslim etmemesi halinde kiracı, kiralayana bahsedilen vasıtayı nerede olursa olsun ve ön uyarıya gerek kalmadan derhal geri alma yetkisini tanır. Kiracı vasıtanın kiralayan tarafından geri alınması sırasında meydana gelebilecek hasar ve harcamaları ödemekle yükümlüdür. Kiralayan, vasıtanın geri alınması sırasında vasıtada bulunan nesne veya maddelerin kaybından yada hasarından sorumlu değildir.

16. Kiracı, ödemeleri kredi kartı, nakit veya voucher ile yapacaktır. Ayrıca cari hesapla çalışılan kiracılar ödemelerini fatura karşılığı belirlenen sürelerde yapacaktır. Kiracı, kira bedelinin ve sözleşme kapsamındaki diğer bedellerin ve yasal ödemelerin ödenmemesi durumunda hiçbir ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın fatura tarihinden itibaren bedellerin muaccel olacağını ve fatura tarihinden itibaren Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMM) avans faizi oranının 2 katı tutarınca temerrüt faizi ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

17. Kiracı, sözleşme süresi sona ermesine rağmen aracı teslim etmemesinin ceza hukuku hükümlerince suç teşkil ettiğini, aracı kira süresi dışında ve/veya kiracısı dışında kullanması veya yasalara aykırı şekilde araç kullanması halinde hasar ve sorumluluğu anlamında hiçbir sigorta ve teminattan, yasal haktan istifade edemeyeceğini bildiğini beyan etmektedir.

18. Yazılı olmadığı takdirde bu hüküm ve koşullardaki herhangi bir değişiklik yada ek geçersizdir.

19. Kiracı, kira bedelinin ödenmemesi durumunda hakkında ihtiyati haciz veya ihtiyati tedbir talebinde bulunulması halinde Medet Aksu Aksu İnşaat’ın teminat göstermeksizin ihtiyati haciz veya ihtiyati tedbir kararı almaya yetkili olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

20. Kiracı, kiralayanın defter kayıtlarının ve belgelerinin geçerli ve yeterli kanuni delil olduğunu peşinen kabul eder.

21. Bu sözleşmeden doğan ihtilafların çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Sözleşme No :
Tarih :
TC Kimlik No :
Adı Soyadı :
İmza

The Copyright © 2022 Hocaoğlu Rent A Car | İstanbul Araç Kiralama Hizmetleri All Rights Reserved.